باپیکو (1)

بیتکوین چیست؟ چرا بیتکوین اهمیت دارد؟

بیتکوین چیست؟ فلسفه های وجود و ظهور بیتکوین.  بیتکوین یک ارزش است. بیتکوین ارزشی اتزاعی است. تازمانی که اینترنت باشد، بیتکوین هم هست. بیتکوین درون اینترنت نا میراست. بیتکوین قابل اعتماد ترین دفترچه دنیاست. بیتکوین پاسخ به بحران اعتماد است.  چه کسی صاحب بیتکوین است؟آیا…